Programma Opleiding Handhaving omgevingsrecht

Opzet

De Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL) van Mibacu, onze partner als het gaat om milieuopleidingen, is opgebouwd rondom de omgevingswetgeving en de bijbehorende handhavingsinstrumenten. Kern van de opleiding vormen de milieuvoorschriften voor bedrijven (na invoering van de Omgevingswet is dat met name Besluit activiteiten leefomgeving, bruidsschat, omgevingsplannen, waterschapsen provincieverordeningen, daarvoor met name Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling) en toezicht op naleving hiervan. Doel van de opleiding is kennis en vaardigheden aan te reiken om bedrijven te kunnen controleren op naleving van relevante milieuwet- en regelgeving, en signaaltoezicht uit te kunnen voeren voor de overige wetgeving binnen het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen en brandveiligheid). De opleiding bestaat uit 30 lesdagen, met de volgende onderdelen:

 • milieu / omgevingsrecht

 • uitvoering bedrijfscontroles

 • handhaving (bestuurs- en strafrecht, LHS)

 • technische aspecten (waaronder milieuhygiëne, gevaarlijke stoffen, PGS-richtlijnen, bodem, geluid en energie)

 • administratief toezicht

 • effectief communiceren

 • bedrijfsbezoeken

 • integrale casus

De opleiding is praktijkgericht; het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk besproken aan de hand van foto-, film- en casusmateriaal. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht bij het uitwerken van vraagstukken.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 8 uur per week, naast de contacturen, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring van de deelnemer.

Docenten De docenten van de opleiding behoren tot ons vaste docententeam. Ze zijn werkzaam in de praktijk van toezicht, handhaving en advisering van het omgevingsrecht en beschikken over ruime werkervaring op dit terrein.

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • uitvoeren, analyseren, beschrijven en presenteren van een bedrijfscontrole;

 • afleggen van een integraal mondeling examen, waarin de cursist moet aantonen zelfstandig in de praktijk als toezichthouder te kunnen opereren. De opleiding wordt afgesloten met één integraal examen, om te waarborgen dat de cursist niet alleen kennis heeft van de afzonderlijke onderdelen, maar ook de dwarsverbanden ziet en kan toepassen; een eerste vereiste voor het uitvoeren van toezicht. Bij het examen wordt uitgegaan van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Wanneer de opleiding is gevolgd en beide onderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat het HAMIL-diploma.

Uitvoering

De opleiding Handhaving omgevingsrecht wordt uitgevoerd te Utrecht en kan ook in-company worden verzorgd voor uw organisatie. De uitvoering bestaat uit:

 • een tweedaagse introductie: 8 en 9 september 2021

 • dertig hele lesdagen: iedere woensdag van 15 september 2021 tot en met 25 mei 2022, met uitzondering van de reguliere vakanties

 • integraal mondeling examen: week 23 (en 25) van 2022

Introductiedagen

De opleiding start met een tweedaagse introductie op locatie, waar de deelnemers elkaar en de opleiding leren kennen. De meerwaarde hiervan heeft zich al vele jaren bewezen; er ontstaat een groep waarbinnen zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kwaliteiten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeleverd via onze digitale leeromgeving; wij gaan ervan uit dat de deelnemer zelf beschikt over een laptop of tablet, om de pdf-bestanden tijdens de lessen te kunnen lezen. De deelnemers ontvangen een lesmap met per cursusdag een papieren versie van de hand-outs.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op