Allprevent streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Allprevent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Allprevent heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Privacy

 

Allprevent hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van avdw.nl. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Allprevent verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op