Wijzigingen regels inzet werkbakken en werkplatforms aangepast

10 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden de regels rondom de inzet van werkbakken en werkplatforms op 2 belangrijke punten aangepast. De aankondiging hiervan is op 23 december in de Staatscourant gepubliceerd. Zie hiervoor https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-645.html 

Het ministerie SZW heeft, op aandringen van de VVT, besloten om de volgende aanpassingen van artikel 7,23d door te voeren: 

  • Het schrappen van e verplichting tot het inzetten van een gecertificeerde kerndeskundige (HVK'er).

  • Het aanpassen van de maximum windsnelheid.

Artikel 7.23d wordt per  januari 2022 als volgt gewijzigd:

 Het derde lid komt te luiden:

3. Het is verboden aan te vangen met de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid,  voordat:

    a. door de werkgever een schriftelijk werkplan is opgesteld, waarin tenminste is aangegeven:

         i. de onderbouwing waarom de moeilijk bereikbare plaatsen geen voor het vervoer van personen ontworpen  geĆ«igende arbeidsmiddelen beschikbaar zijn, dan wel dat de inzet daarvan gelet op de aanwezige omgevingsfactoren tot een onveilige situatie zal gaan leiden;

         ii. de onderbouwing waarom er evenmin andere werkmethoden zijn waarmee die plaatsen veilig bereikt  kunnen worden bij de aanwezige omgevingsfactoren; en

     b. tevens in het werkplan is geoordeeld, uitgewerkt en vastgelegd hoe, op de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, die werkzaamheden veilig worden verricht.

 Het tiende lid, onderdeel d, komt te luiden:

   d. de windsnelheid, gemeten aan het hoogste punt van het hijswerktuig, niet meer bedraagt dan 13,8 m/s en evenmin hoger is dan de windsnelheden die voor het hijswerktuig in normaalbedrijf toelaatbaar zijn.

Wat betekent de wijziging:

De belangrijkste wijzigingen is het schrappen van de verplichte inzet van een gecertificeerd hoger veiligheidskundige voor de beoordeling en goedkeuring van het werkplan.

Met de voorgestelde wijziging wordt de werkgever/opdrachtgever de mogelijkheid geboden gebruik te maken van andere deskundigen die in zijn bedrijf of in zijn branche beschikbaar zijn. Door de werkgever de vrijheid te geven zelf te kiezen wie hij eventueel wil inschakelen kan hij gebruik maken van deskundigen die specifieke deskundigheid op dit terrein hebben.

 Elke werkgever dient nog steeds een gedegen afweging (en werkplan) te maken voor de inzet van een werkbak hangende in een kraan. Hierbij staat voorop dat de inzet van een werkbak gerechtvaardigd is wanneer dit de meest veilige werkwijze (met de laagste risico's voor de gezondheid van de werknemers) is in de specifieke situatie of wanneer de inzet van andere middelen redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden.

Bron: Vereniging verticaal transport - 24 december 2021

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op