Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

1 juli 2020

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME). Deze is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes) en geldt voor de komende 4 jaar.

Dat heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Een wettelijke grenswaarde voor DME bestond nog niet. Het besluit is genomen op advies van de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden.

Grenswaarde over vier jaar opnieuw bekijken

De Commissie heeft een hogere grenswaarde geadviseerd dan de verbodswaarde die uit het advies van de Gezondheidsraad naar voren kwam. De reden hiervoor is dat een lagere grenswaarde op dit moment voor veel sectoren niet haalbaar is. Bovendien acht de commissie de waarde realistisch gegeven de geldende grenswaarden voor DME in arbocatalogi. Over 4 jaar wordt opnieuw bekeken of verlaging van de grenswaarde mogelijk is.

Lees de volledige bekendmaking in de Staatscourant.

Waarom is dieselmotoremissie schadelijk voor de gezondheid?

Dieselmotoren worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en generatoren. Bij de verbranding van petroleumdiesel in deze motoren ontstaat dieselmotoremissie (DME). De roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren zijn bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Mogelijke gezondheidseffecten zijn:

  • ontstekingsreacties in de longen,

  • aandoeningen van hart en bloedvaten,

  • allergische aandoeningen,

  • toename van astmatische klachten, en

  • verschillende typen kanker - met name longkanker en blaaskanker.

Werknemers die beroepsmatig kunnen worden blootgesteld aan DME werken veelal in de transport- en energiesector, landbouw, bouw, afvalverwerkingsindustrie en bij spoorwegen.

Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. In de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van het bedrijf moeten ook de gezondheidsrisico’s en maatregelen om schade aan de gezondheid door DME te beperken worden opgenomen. 

Bron: Sociaal-Economische Raad (SER) . (30-06-2020). Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren. https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/grenswaarde-uitstoot-dieselmotoren

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op