Ontmoet onze collega's: Kitty

26 februari 2021

Sinds 2018 is Kitty werkzaam bij All Prevent, als Hobeon gecertificeerd hogere veiligheidskundige. Veiligheid is zo veel meer dan het nemen van fysieke maatregelen. Nadenken en beoordelen van risico’s in een arbeidssituatie is het uitgangspunt voor werken aan arbeidsomstandigheden en is vooral maatwerk.

Vanuit een psychologie achtergrond aangevuld met een MVK en een HVK opleiding heeft Kitty in 12,5 jaar ruime ervaring opgedaan bij een landelijke kerndeskundige dienst, waarbij ze in de “keuken” heeft mogen kijken van talloze instellingen en organisaties. Hierdoor heeft ze een beleidsmatige en oplossingsgerichte werkstijl ontwikkeld bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandighedenzorg en kan ze richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid.

Onvoldoende beheerste gevaren in de praktijk zijn een bedreiging voor de kwaliteit en processen en kunnen tot directe en indirecte schades leiden. Er bestaat helaas geen “handboek soldaat” voor de aanpak van organisatorische veranderingen. Als gecertificeerd HVK’er biedt Kitty waar nodig interne en externe ondersteuning bij het beheersen van veiligheidsrisico’s en geeft advies over te nemen reducerende maatregelen van veiligheidsthema’s.

Hoe gaan we dat samen doen: Rekening houdend met de organisatie fase en organisatie omvang hierbij enkele uitgangspunten:

  • Doelstelling gestuurd werken Risicosturing vanuit RI&E’s is een middel en nooit het einddoel en wordt te allen tijde gezien als een momentopname. Door organisatie doelstellingen leidend te maken en de realiteit van reeds conflicterende doelen te erkennen, kunnen spelende dilemma’s opgelost worden.

  • Inventariseren en participerenHet benutten van tegenspraak vanuit de groepen medewerkers is ook participatie en ondersteunt het “groepsdenken” in een organisatie. Subjectieve informatie over operationele gevaren en risico’s vanuit medewerkers is voor het beheersen en reduceren van gevaren zeer waardevolle informatie. Met name tijdens de uitvoering van RI&E’s. Het is belangrijk een omgeving te creëren van vertrouwen tijdens inventarisatie interviews, dat medewerkers het gevoel krijgen hun subjectieve informatie er toe doet, als zodanig erkent wordt en vervolgens in objectieve oplossingen vertaald wordt.

  • Borgen Daarnaast dient veiligheid op een zo natuurlijke manier in de organisatie te worden geborgd. Het is belangrijk om certificeren beperkt en werkbaar te houden, zodat er een optimale balans tussen standaardisatie en variatie kan ontstaan. Arbobeleid en kwaliteitsmanagement dienen gezamenlijk toegepast te zijn/worden in de PDCA-cyclus. Het doorlopen van een cyclus krijgt hierdoor meer diepgang doordat er wordt nagedacht over doelstellingen en uitgangspunten.

Veiligheid is zo veel meer dan het nemen van fysieke maatregelen

Een organisatie die leert om regelmatig arbeidsrisico’s te beoordelen, kennis te delen en hierover met al haar medewerkers communiceert, ontwikkelt zich steeds verder op het gebied van omgaan met en reduceren van gevaren en risico’s. Een veiligheidskundig (ontwikkelings-) verbeterproces draagt ertoe bij, dat gedrag van medewerkers inzichtelijk en voorspelbaar wordt, zodat de algehele veiligheidsperceptie en de risicoacceptatie kan worden beïnvloed.

Automatisch verandert de veiligheidscultuur tijdens de normale alledaagse bedrijfsvoering positief mee. Wanneer dat in samenwerking met een organisatie is ingezet, daar krijgt ze nou energie van!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op