Werken met gevaarlijke stoffen

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Veel werknemers komen desondanks toch in ‘contact’ met gevaarlijke stoffen.

Om te zorgen dat hun gezondheid geen gevaar loopt, is beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen verbonden aan grenswaarden. Te hoge blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan direct leiden tot gezondheidsschade maar er zijn ook vervelende effecten mogelijk op de lange termijn. Het is daarom belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zodat op een veilige manier omgegaan wordt gevaarlijke stoffen.

All Prevent levert hiervoor de volgende diensten:

  • Uitvoeren van een nulmeting, deze analyse geeft u een beeld waar de belangrijkste risico's liggen en waar u uw prioriteiten moet stellen;

  • Inventariseren en opstellen gevaarlijke stoffen register;

  • Beleid/inventarisatie opstellen voor kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen;

  • Het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek aan de hand van blootstellingsmodellen;

  • Het beoordelen van veiligheidsinformatiebladen (VIB) en eventuele blootstellingsscenario’s;

  • Het opstellen van werkplekinstructiekaarten

  • Het verzorgen van trainingen aan medewerkers (en leidinggevenden/management) voor bewustwording van de risico's en omgang met gevaarlijke stoffen.

Expertises:

REACh, CLP, ViB, managementsystemen, Zeer Zorgwekkende Stoffen, biologische agentia, bewustwording, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Contact

Heeft u  vragen over werken met gevaarlijke stoffen?

Neem contact op met Sander Gleijm van Apply Opleidingen en Advies:

Tel: 06-42103520

E-mail: sandergleijm@applygroep.nl

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op